Overleg met RvB (4.1.2)

In alle ziekenhuizen heeft de FG de mogelijkheid om direct in contact te treden met de raad van bestuur. Toch blijkt dat er in de praktijk niet overal eenzelfde invulling aan gegeven wordt. In de kleinere ziekenhuizen zijn de lijnen korter en vindt er vaak direct en structureel overleg plaats met (een lid van) de raad van bestuur. In de grotere ziekenhuizen is er vaker in eerste instantie overleg tussen de FG met een manager of met de secretaris van de raad van bestuur.

De frequentie van het overleg met de raad van bestuur is bij de ziekenhuizen verschillend en schommelt tussen tweemaandelijks en driemaal per jaar. Ook blijkt dat er tijdens een overleg met de raad van bestuur andere collega’s aanschuiven, zoals een privacy-officer of een ziekenhuisjurist. Vaak stelt de raad van bestuur de agenda van het overleg met de FG op , waardoor de raad van bestuur indirect bepaalt bij welk agendapunt de FG aanschuift. Indien de FG wordt uitgenodigd ontvangt die tijdig de benodigde stukken.

De onderzochte ziekenhuizen merken op dat de adviezen van de FG in vrijwel alle gevallen geheel of gedeeltelijk door de raad van bestuur worden overgenomen. Bij verschillen van inzicht krijgen de FG’s altijd de mogelijkheid hun afwijkende mening kenbaar te maken. Als het besluit van de raad van bestuur afwijkt van het advies van de FG, dan voorziet de gangbare werkwijze binnen ziekenhuizen erin dat dat schriftelijk wordt vastgelegd, meestal in de notulen van bestuursvergaderingen. Het is de AP in dit onderzoek niet gebleken dat een dergelijke situatie zich heeft voorgedaan.