Deelname en gebruik digitaal platform FG Zorg

Tegenprestatie
Gebruik van het Platform FG Zorg is niet geheel vrijblijvend. Als (enige) tegenprestatie voor het gebruik van het Platform FG Zorg wordt van je verwacht dat je herkenbaar en actief participeert. Als je je aanmeldt in de veronderstelling dat je zelf niets te delen hebt, heeft aanmelding voor dit Platform weinig zin. In dat geval kun je beter op zoek gaan naar één van de vele sociaal media platforms die ruimte bieden aan (veelal inactieve) deelnemers.

Acceptatie
Voor deelname aan het Platform FG Zorg gelden de volgende criteria:

Vaststelling of aan de criteria wordt voldaan
Het NGFG lidmaatschap wordt vastgesteld door raadpleging van het – voor leden toegankelijke – NGFG ledenbestand. De aanstelling als FG wordt geverifieerd aan de hand van het, door de kandidaat deelnemer doorgestuurde – originele – bericht van de AP waarin de aanstelling als FG wordt bevestigd.

Accountgegevens en transparantie 
Na acceptatie ontvang je accountgegevens ten behoeve van het gebruik van de digitale omgeving. Platformleden worden via – een voor hen toegankelijke pagina – geïnformeerd over:

  • de naam van de deelnemers; 
  • de hyperlink naar het, uitsluitend voor NGFG leden zichtbare NGFG profiel van de deelnemers;
  • een hyperlink naar een eventueel beschikbaar LinkedIn profiel;
  • de datum van de door de AP toegestuurde aanstellingsbevestiging;
  • het FG nummer dat aan de aanstelling is gekoppeld. 

Account
Bij het aanmaken van het account wordt een bericht met een hyperlink verzonden aan het e-mailadres waarmee je je hebt bekend gemaakt. Dit bericht wordt automatisch gegenereerd en kan daardoor in een spambox belanden. Je ontvangt instructies hoe te handelen als je het bericht niet kunt vinden. Met de toegezonden hyperlink kun je een eigen wachtwoord instellen waarmee je toegang hebt tot je account (de profielgegevens) en het platform. Door deel te nemen verklaar je je akkoord met de volgende afspraken:

Verwachtingen
Zoals aangegeven wordt als (enige) tegenprestatie voor het gebruik van het Platform FG Zorg van je verwacht dat je herkenbaar en actief participeert. Als dat niet gebeurt en/of niet duidelijk is of nog wordt voldaan aan de criteria voor deelname, wordt contact met je gezocht.

Wachtkamer
Als geen reactie volgt op de vraag of voortzetting van deelname nog aan de orde is, worden de autorisaties voor Platform deelname (al dan niet tijdelijk) ingetrokken en volgt, in afwachting van een reactie, een verblijf in de “wachtkamer”. Je kunt dan het Platform niet meer benaderen, ontvangt geen notificaties meer en nog uitsluitend via deze pagina kennis nemen van de casuïstiek die binnen het Platform aan de orde is geweest. Als tijdens dit wachtkamerverblijf ook geen reactie volgt, wordt verondersteld dat je geen interesse meer hebt / dan wel dat niet meer wordt voldaan aan de criteria voor deelname. In dat geval ontvang je een bericht dat je accountgegevens worden verwijderd.

Profielgegevens   
Verwacht wordt dat je zelf je profielgegevens aanpast. Die aanpassing betreft in elk geval het toevoegen van relevante informatie (Biografische gegevens en/of handtekening over je activiteiten als FG. Het wordt op prijs gesteld (is dus niet verplicht) als je ook een foto (avatar) van jezelf toevoegt, waardoor je (bijvoorbeeld tijdens NGFG bijeenkomsten) voor andere platform deelnemers herkenbaar bent.

2FA
De via het platform gedeelde informatie heeft een vertrouwelijk karakter. Om te voorkomen dat onverhoopt onbevoegden gebruik kunnen maken van jouw gebruikersnaam en wachtwoord, is voorzien in 2FA als extra maatregel om de toegang tot het platform te beveiligen. Van deelnemers wordt verwacht dat daarvan gebruik wordt gemaakt. Met een stappenplan en eventuele ondersteuning wordt je begeleid om 2FA te activeren.

Platform structuur
Voorzien is in een rangschikking op onderwerp. De gedeelde casuïstiek is inmiddels omvangrijk. Het kan dus geen kwaad om met een zoekopdracht vooraf vast te stellen of de casuïstiek al niet eerder aan de orde is geweest. Als je na het starten van een casus van oordeel bent dat die beter op een andere plaats had kunnen worden worden gestart, kan die, op verzoek worden verplaatst. 

Verwachtingen
Naast de reeds genoemde verwachtingen over het gebruik van het Platform volgen hieronder nog een aantal verwachtingen die vooral betrekking hebben op de manier waarop met de gedeelde informatie wordt omgegaan.  

Integriteit – geheimhouding  
Zowel het consulteren van collega’s als het delen van privacy gerelateerde informatie heeft een vertrouwelijk karakter. Deelnemers moeten dus kunnen rekenen op de integriteit van hun collega FG’s. Uiteraard kan worden vermeld welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. Maar we verwachten dat strikte geheimhouding wordt betracht over de inhoud van gedeelde informatie of (bijdragen in) gevoerde discussies.   

Actieve, constructieve en respectvolle wijze van communiceren
Voor Platform deelnemers moet duidelijk zijn wie een bijdrage levert (zie ook profielgegevens). Ook moet men kunnen rekenen op een actieve, constructieve en respectvolle wijze van communiceren. Binnen de Platform omgeving is een plaats ingericht om je aan andere Platform leden voor te stellen. Daar kun je wat meer achtergrondinformatie over jezelf kwijt en toelichten waarom je hebt besloten om je bij dit Platform aan te sluiten. Wat je wilt/denkt te kunnen bijdragen en wat je hoopt te vinden. 

Notificaties
De Platform omgeving stelt je in staat zelf te bepalen of en zo ja welke notificaties je wenst te ontvangen en welk e-mailadres voor die notificaties moet worden gebruikt. Je kunt het e-mailadres zelf wijzigen. Houdt er rekening mee dat bij een wijziging van het e-mailadres dit pas na bevestiging effectief wordt.

Commerciële uitingen
Het is niet toegestaan om het forum te gebruiken voor commerciële uitingen. 

Beëindiging deelname
Van deelnemers wordt verwacht dat men de deelname aan het Platform beëindigt als niet meer aan de acceptatiecriteria wordt voldaan. Neem in dat geval contact op met de initiatiefnemer – beheerder. Bij beëindiging van deelname worden de accountgegevens verwijderd. Er worden dan geen profielgegevens meer getoond naast de, door de deelnemer geplaatste berichten. 

Verwijdering van berichten
Omdat bij het verwijderen van een bericht de consistentie en/of logica van een gevoerde discussies kan worden verstoord, verklaar je je er mee akkoord, dat berichten – ook na beëindiging van deelname – niet worden verwijderd. Op verzoek kan een bericht worden verwijderd als sprake is van een zwaarwegend belang. Bedenk wel dat berichten, direct na plaatsing hun weg naar de deelnemers vinden via de notificaties.

Klachten van deelnemers – het niet nakomen van de afspraken
Als een deelnemer zich stoort aan het gedrag van een andere deelnemer, wordt verzocht dat buiten het Platform onderling op te lossen. Als dat onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan men zich wenden tot de initiatiefnemer/beheerder. Als uit de berichthistorie of navraag bij andere collega’s blijkt dat de klacht gegrond is, heeft de initiatiefnemer/beheerder de mogelijkheid na wederhoor de toegang tot het Platform op te schorten of te beëindigen. Van die mogelijkheid wordt ook gebruik gemaakt als blijkt dat de deelnemer niet meer voldoet aan de criteria voor deelname en heeft verzuimd dit te melden.

Laatste aanpassing 14 maart 2020